DUV:s verksamhetsidé

  • Att verka för gynnsammare livsvillkor och bättre livskvalitet för personer med utvecklingsstörning och deras familjer och att bevaka deras intressen.
  • Att sprida information och kunskap om de olika formerna av utvecklingsstörning. Att övervaka kvalitén på samhällets service.
  • Att ge kontinuerligt psykosocialt stöd till familjer som har ett barn med utvecklingsstörning och att stödja nyblivna föräldrar.
  • Att erbjuda veckosluts- och sommarläger för barn och ungdomar.
  • Att ordna meningsfulla fritids- och föreningsaktiviteter för både stora och små.

 

Vision för framtiden

DUV:s vision är ett tolerant och flexibelt samhälle, som accepterar olikheter mellan individer och som respekterar var och ens unika möjligheter och förutsättningar för delaktighet i samhället, oberoende av social ställning, ekonomiska tillgångar, hälsotillstånd eller begåvning.

Samhället bör ta ansvar för att personer i behov av särskilt stöd erbjuds de insatser, resurser och hjälpmedel som är nödvändiga för att kunna utvecklas optimalt och att kunna ha ett meningsfullt liv. Samhället bör i sin tur ha beredskap för att kunna ta emot och nyttja de kunskaper, färdigheter och resurser som personer med särskilda behov också har!

DUV:s vision är ett samhälle som har beredskap för att bemöta funktionshindrade personer och deras anhöriga med respekt.

Det är önskvärt att all habilitering och omsorgsservice skulle ske under kontinuerlig dialog mellan de funktionshindrade, deras anhöriga och personalen, samt enligt individuell serviceplan.