Organisationer 


Funkaportalen
Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder.

Socialporten
I socialporten.fi hittar du viktiga länkar med anknytning till det sociala även på svenska och du har möjlighet att få kollegialt stöd på ditt eget modersmål.I sosiaaliportti.fi står en konsultationstjänst till ditt förfogande vid sidan av annat material. Sosiaaliportti riktar sig till yrkespersoner inom det sociala i hela landet med utgångspunkt i det praktiska arbetet. Tjänsten är gratis och upprätthålls av Stakes. 

Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning
Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning är ett samarbetsnätverk för organisationer inom specialomsorgsbranschen, för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga samt för aktörer inom den offentliga sektorn. Delegationen grundades 11.2.2008.

Handbok för handikappservice
Handboken om handikappservice är avsedd för yrkesfolk inom branschen som ett stöd i klientarbetet och beslutsfattandet. Även användare av tjänster kan finna nyttig information i handboken. Avsikten med den elektroniska handboken är att öka likvärdigheten nationellt, att förbättra kvaliteten på tjänsterna och att främja ett nytt handikappolitiskt tänkande, med målet att stärka medborgarnas självbestämmanderätt och möjligheter till deltagande.

Patientförsäkringscentralen
Patientförsäkringscentralen sköter centraliserat ersättningen av patientskador som inträffar i Finland. Medlemmar i centralen är de försäkringsbolag som idkar patientförsäkring i Finland och som också försäkrar den privata sektorn.

Juridiskt ombud
En juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska handikappområdet, vars syfte är att ge service till alla handikappgrupper i Svenskfinland.

Finlands Svenska Handikappförbund
Arbetar för att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Habilitering & Hälsa
Arbetar med habilitering inom Stockholms läns landsting.

Träningsundervisningen
Träningsundervisningen på Åland.

FDUV
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, här hittar man även deras kursutbud.

Folkhälsan
Här hittar man bland annat till Habben i Helsingfors

FUB - för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Sveriges motsvarighet till DUV

Ålands handikappförbund
Ett samarbetsorgan för handikapporganisationerna på Åland

LEV- Udvikling for udviklingshæmmede
Danmarks motsvarighet till DUV.

Inclusion Europe
En ideell organisation, som arbetar för att tillgodose människor med intellektuella funktionshinder och deras familjer deras rättigheter och intressen i Europa.

Kårkulla samkommun
Finlandssvensk motsvarighet till Ålands omsorgsförbund.

NFU - Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norges motsvarighet till DUV.

Ålands Omsorgsförbund
Kommunalförbund som för de åländska kommunernas räkning producerar service till personer med utvecklingsstörning.

Social- och Hälsovårdsministeriet
Social- och Hälsovårdsministeriet i Finland.

Handikappservicelagen
Lag om service och stöd på grund av handikapp i Finland.

SAMS
Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f.